Sales & Conditions

General Sales & Conditions

1. Bestellingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper werden aanvaard.

2. In geval van annulatie van de bestelling, opzegging van de overeenkomst of er door toedoen van de klant geen uitvoering aan kan gegeven worden, zal de schade van de Verkoper minimaal begroot worden op 30% van de prijs, onverminderd het recht voor de Verkoper om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

3. De verkoper behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te schorsen wanneer de rekening van de Klant bij de Verkoper een negatief opeisbaar saldo vertoont of wanneer de Klant blijk geeft van een financieel onvermogen of van een negatieve solvabiliteit.

4. De geleverde materialen blijven eigendom van de Verkoper tot op het ogenblik van algehele betaling, in voorkomend geval inclusief moratoire intresten en de forfaitaire schadevergoeding.

5. De prijs is deze welke voorkomt in de offerte en/of bestelling. Prijscalculaties zijn indicatief en niet bindend. De Klant kan geen schuldvergelijking toepassen.

6. Onze facturen zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldatum zoals vermeld op de respectievelijke facturen. Facturen zijn betaalbaar op de zetel van de Verkoper behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

7. Facturen die niet per aangetekend schrijven binnen de zeven dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

8. Indien een factuur op de vervaldag niet of onvolledig is betaald, wordt deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand saldo met een minimum van 250 EURO. Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd van 8% vanaf de vervaldag van de factuur.

9. Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de Koper na te gaan of de ontvangen hoeveelheid overeenstemt met de bestelde hoeveelheid. Klachten betreffende de hoeveelheid, de (niet-)conformiteit of de toestand van de geleverde goederen dienen op straffe van verval binnen de 2 dagen na ontvangst van de zending aan de Verkoper toe te komen per aangetekend schrijven.

10. Klachten over zichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, uiterlijk 2 dagen na ontvangst van de goederen en uiterlijk 2 dagen na ontdekking ingeval van verborgen gebreken door middel van een gemotiveerd aangetekend schrijven aan de Verkoper te worden gemeld. Het gebruik of de eventuele voortverkoop van de goederen doe eventuele aansprakelijkheid van de Verkoper teniet. De vordering met betrekking tot verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek of nadat men het gebrek redelijkerwijze had moeten ontdekken. Klachten en/of geschillen van welke aard ook, geven de Klant nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Verkoper op te schorten, noch het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van de Verkoper in elk geval de prijs van het product niet overschrijden.

11. De Verkoper is, behoudens haar eigen bedrog of opzettelijke fout, niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten). De Klant doet dienaangaande afstand van verhaal ten aanzien van de Verkoper en/of haar aangestelden. In het geval van bedrog of opzettelijke fout van haarzelf, zal de maximale aansprakelijkheid van de Verkoper voor incidentele schade of gevolgschade de aankoopprijs van het product niet overschrijden.

12. In geval van geschil over een overeenkomst tussen de Klant en de Verkoper, welke ook de aard en de plaats van de levering of prestaties mogen zijn, zullen uitsluitend de Rechtbanken van Brussel bevoegd zijn. Al onze contracten zijn onderworpen aan de Belgische Wetgeving.